Forsiden

Informasjon

Min side
Tid
Fra torsdag 9. mars 2023 kl. 18.00
Til torsdag 29. juni 2023 kl. 18.00

Gratis kurs i Etablererkunnskap

Har du ønsker om å starte egen bedrift? Eller ønsker påfyll på administrativ kompetanse med å styre egen virksomhet? 

Kurset retter seg både mot deg som har en konkret idé som du ønsker å utforske, eller nyetablerte bedrifter/virksomhether.

Lær hvordan man effektivt utvikler en ny virksomhet eller organisasjon, gjennom:
- Utarbeide forretningsplan
- Gjennomføre markedsanalyse og utarbeide markedsplan
- God økonomistyring, herunder kalkulasjon og budsjettarbeid
- Bli kjent med ulike finansieringsformer
- Hvilke formelle krav stiller det offentlige til nyetablering av en bedrift/organisasjon?
- Lær å profilere og presentere egen bedrift/organisajon
- Daglige rutiner knyttet til regnskap
- Hvordan avikle virksomheter

Innhold tilpasses behovet til dere som blir med i kurset. Du kan lese mer om innholdet under fane program.
Du kan bli med på deler av kurset eller ta hele kurset.

Varighet 110 skoletimer (45 min.)

Oppstart 9. mars kl. 18.00 på Åfjord Videregående skole.

 

For spørsmål kontakt:

Tormod Melum Åfjord Ressussenter

48894029

Påmeldingsskjema

Informasjon

Min side
Sted
Åfjord videregående skole
Tid
Fra torsdag 9. mars 2023 kl. 18.00
Til torsdag 29. juni 2023 kl. 18.00

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert og du kan ikke melde deg på.

Program

Etablererkunnskap

Kurs for deg som har en idé eller allerede er godt i gang. Bli med hele eller deler av kurset, alt etter ditt behov!

09.03.2023 -01.06.2023 

110t 

Arrangør: Åfjord Ressurssenter

 

Innledning

Nasjonen trenger flere småbedrifter, og vi trenger deltaking fra mange for å kunne utvikle det lønnsomme og konkurransedyktige næringslivet, som kreves for å løse de utfordringene samfunnet står overfor.

I en bedrift er det mange oppgaver og funksjoner. Det er viktig at ulike oppgaver ivaretas av personer som er interessert i bedriftens ve og vel og som er i stand til å vise initiativ i sitt arbeid. Interessen for og evnen til å løse ulike oppgaver er forskjellig, og det er en utfordring for reelle bedrifter - så vel som for elevbedrifter - å knytte personer til oppgaver de har interesse for og evne til å løse.

De som planlegger start av egen virksomhet, står foran mange og vanskelige beslutninger, og det er ikke uvanlig å høre: "Hadde jeg visst dette på forhånd, hadde jeg ikke startet".

Men samtidig er det bemerkelsesverdig å se hvor tilfredse de er, de som har startet opp og kommet seg gjennom de første vanskelige årene.

Å planlegge etablering fra idé til bedrift er et omfattende og viktig arbeid. Å ha gjennomført en slik plan er en nyttig lærdom å ta med seg, selv om det kanskje viser seg at prosjektet må skrinlegges.

Flere års erfaring viser at det stilles stadig større krav for å lykkes med etablering av en bedrift. Derfor er det viktig å planlegge bedriften på papiret før man setter i gang.

På denne måten er det lettere å bli kjent med idéen, samtidig som veien mot målet blir tryggere å gå og risikoen for feilsatsing blir mindre.

 

Innhold

Kurs etablererkunnskap:

  • Felles mål for kurset
  • Etablererkunnskap I
  • Etablererkunnskap 2

 

Felles mål for kurset

 Deltagerne skal

        ha innsikt i og kunne danne seg et realistisk bilde av hva arbeidet fra idé til bedrift eller organisasjon innebærer for egen del

        kunne bruke sine faglige kunnskaper til å utvikle en forretningsplan

        kunne vurdere egne forutsetninger i forhold til forretningsidéen og ha innsikt i hva som skal til for å starte egen virksomhet eller organisasjon

        ha kunnskaper om ulike nettverk av hjelpere som kan være til nytte ved start og drift av egen virksomhet

        kunne teste ut mulighetene for å etablere egen bedrift/organisasjon og kunne ta stilling til om det er hensiktsmessig og ønskelig å etablere bedriften/organisasjonen

        kunne bruke informasjonsteknologi

 

Etablererkunnskap I

Utarbeiding av forretningsplan

 

Mål 1

Deltagerne skal kunne utforme en forretningsidé og utarbeide en forretningsplan for eget prosjekt

Hovedmoment

Deltagerne skal

1a      kunne gjøre rede for hvilke elementer som inngår i en forretningsidé og selv kunne bearbeide og utvikle en forretningsidé

1b     ha kunnskap om hvordan en forretningsplan er bygd opp og kunne utvikle en slik plan ved hjelp av informasjonsteknologi

 

 

Mål 2

Deltagerne skal kunne utforme og gjennomføre en markedsanalyse og utarbeide en markedsplan

 Hovedmoment

Deltagerne skal

2a      ha kjennskap til hva en markedsanalyse er og kunne drøfte betydningen av en slik analyse

2b     kunne gjøre rede for de viktigste informasjonskildene for markedsanalyse

2c      Kunne gjennomføre en enkel markedsanalyse

2d     kunne drøfte de viktigste hovedelementene i god markedsføring og forstå betydningen av å markedsplanlegge

2e      kunne utvikle en markedsplan for egen bedrift

 

 

Mål 3

Deltagerne skal ha kunnskap om elementer i god økonomisk styring, herunder kalkulasjon og budsjettarbeid

Hovedmoment

Deltagerne skal

3a      kunne beregne det reelle kapitalbehovet for eget prosjekt

3b     kunne utarbeide kalkyler og kunne vurdere ulike kalkylemetoder

3c      kunne utarbeide driftsbudsjett og likviditetsbudsjett for eget prosjekt ved hjelp av 

          informasjonsteknologi

 

         

Mål 4

Deltagerne skal kjenne til ulike finansieringsformer og ha kunnskaper om hvordan de skal gå fram for å finansiere egne prosjekter

Hovedmoment

Deltagerne skal

4a      ha kjennskap til private og offentlige finansieringskilder og hvilke krav som stilles for å søke om finansiering

4b     kunne utarbeide søknad om finansiering

 

 

(Om det blir tid til gode)

Etablererkunnskap II

 

Mål 1

Hovedmoment

Deltagerne skal

1a      kjenne grunnleggende prinsipper for organisering og arbeidsdeling

1b     kjenne til de avtaler som må inngås i forbindelse med etablering av en bedrift/organisasjon og lage en selskapsavtale

1c      kunne utarbeide egen framdriftsplan for første driftsår med fordeling av ansvar og arbeidsplasser

1d     kjenne til betydningen av god arbeidsmoral og vise vilje og evne til samarbeid

        1e      kunne ta del i arbeidet med å klarlegge og komme til enighet om bedriftens/organisasjonens mål

 

Mål 2

Deltagerne skal ha kunnskaper om hvilke formelle krav det offentlige stiller til 

nyetablering av en bedrift/organisasjon

Hovedmoment

Deltagerne skal

2a      ha kjennskap til de vanligste selskapsformene og kunne vurdere hensiktsmessig selskapsform

2b     ha oversikt over hvilke meldinger og plikter offentlige myndigheter krever i forbindelse med en bedriftsetablering og kunne følge gjeldende prosedyrer ved registrering av bedriften/organisasjonen

 

Mål 3

Deltagerne skal kunne profilere og presentere egen bedrift/organisasjon

Hovedmoment

Deltagerne skal

3a      kjenne til hvilke hovedelementer som bør inngå i en foretaksprofil og

          kunne utvikle egen logo samt annet profileringsmateriale

3b      kunne gjennomføre en presentasjon av bedriften/organisasjonen og produktet overfor aktuelle

          målgrupper

 

Mål 4

Deltagerne skal kunne vurdere bedriften/organisasjonen regelmessig, kjenne til daglige rutiner knyttet til regnskapsførsel og føre et enkelt regnskap ved hjelp av informasjonsteknologi

 

Hovedmoment

Deltagerne skal

4a      kjenne til rutiner for ordremottak og fakturering og behandling av bilag

4b     kunne utarbeide kassadagbok, resultatregnskap og balanse

4c      aktivt kunne bruke likviditetsbudsjett

4d     kunne identifisere nøkkeltall i et regnskap og kunne bruke disse som et vurderingsgrunnlag for beslutninger

4e      kunne vurdere hensiktsmessig organisering

 

Mål 5

Deltagerne skal kunne avvikle virksomheten

Hovedmoment

Deltagerne skal

5a      kjenne til rutiner for regnskapsavslutning

5b     kjenne til prosedyrer i forhold til offentlige myndigheter

 

 

Kurset er et samarbeidsprosjekt mellom: Åfjord Frivilligsentral, Åfjord Voksenopplæring, Åfjord Utvikling og Åfjord Ressurssenter.

Tidspunkt, framdrift og innhold kan tilpasses den enkelte deltager. Kurset kan også inkludere veiledning og bedriftsrådgivning for den enkelte deltager om det etterspøres under/etter kurset.

Du kan også ta bare deler av kurset om du ønsker dette.

 

 

For spørsmål kontakt:

Tormod Melum Åfjord Ressussenter

48894029

Kontakt

Tormod Melum Åfjord Ressussenter

48894029

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}