Røros Ressurs ved Røros videregående skole er godkjent som kursarrangør for førerkort klasse S.  Godkjenning vil si at opplæringen er i henhold til læreplan for snøskuter.  Alle instruktørene har godkjent instruktørutdanning fra Universitet Nord

Førerkort klasse S er regulert av Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve § 14.

Alle førerkortklasser er delt inn i fire trinn:

 • Trinn 1 omhandler trafikksystemet og grunnleggende risikoforståelse. (Trafikalt grunnkurs)
 • Trinn 2 omhandler kunnskap om kjøretøyet og teknisk kjøreferdighet.
 • Trinn 3 omhandler kjøring i variert trafikk og kunnskap om vegtrafikklovgivningen.
 • Trinn 4 omhandler utdypning av emnene risikoforståelse og trafikksystemet

I klasse S heter dette :

 • Trinn 1-Trafikalt grunnkurs
 • Trinn 2 - Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse
 • Trinn 3 – Kjøring i variert terreng
 • Trinn 4 – Avsluttende opplæring

Spesielt for klasse S er at opplæringen er organisert gjennom et obligatorisk kurs på 17 timer (dette kurset) og en avsluttende teoriprøve.

Mål for opplæringen

Etter å ha gjennomført opplæringen i klasse S skal elevene ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre beltemotor-sykkel på en ansvarlig måte.

Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse som er nødvendig for å kjøre på en måte som:

 • ivaretar egen og andres sikkerhet
 • gir god samhandling med andre brukere av naturen
 • tar hensyn til helse og trivsel
 • tar hensyn til natur og miljø
 • er i samsvar med gjeldende regelverket.

Målgruppe

Ved valg av obligatoriske emner har Vegdirektoratet hatt hovedfokus på de elevene som skal utføre lovlig nyttekjøring i ettertid. I tillegg er det et visst fokus på dem som skal utøve lovlig rekreasjonskjøring. Målet er at disse gruppene gjennom den obligatoriske opplæringen skal kunne ferdes lovlig uten å utsette seg selv eller andre for alvorlige skader, jfr nullvisjonen. Med lovlig siktes også til at de skal ivareta natur- og miljøhensynene bak regelverket knyttet til motorferdsel i utmark og friluftsloven.

Temaer i føreropplæringen

 • Lover, regler og trafikken som system
 • Kjøreteknisk ferdighet (beherske skuteren) Trinn 2
  • Utføre aktuell sikkerhetskontroll
  • Utføre start og stopp av motor
  • Benytte korrekt sittestilling og styreteknikk
  • Utføre igangsetting, fartsøkning og bremsing på en sikker og behagelig måte
 • Trafikal ferdighet (kjøring i variert terreng) Trinn 3
  • øve på kontroll før kjøring og skifte av variatorrem
  • tilpasse sin kjøring i forhold til terreng, føreforholdene og egne ferdigheter
  • velge kjøreadferd som er tilpasset andre brukere av naturen, dyreliv, natur og miljø,     herunder lokale restriksjoner
  • utføre kontroll av slede og lasting av slede med rett plassering og sikring av last
  • oppleve utfordringene ved, og få øving i, kjøring med passasjer og med opplastet tilhengerslede
  • forstå veltefaren og gjøre sikre vegvalg i ulendt terreng og løssnø, med og uten passasjer, slede og last
  • kjenne til faremomentene ved, og få øving i kjøring på veg og glatt underlag med og uten slede, ved kryssing av veg
  • øve på observasjon og kommunikasjon, i den hensikt å ta ansvar for andre førere i et følge
  • øve på å orientere seg ved hjelp av kart og kompass og GPS relaterte hjelpemidler.
 • Økonomisk og miljøvennlig kjøring
 • Handlings- og vurderingstendenser
 • Selvinnsikt ( variert kjøreerfaring med refleksjon over egne atferdstendenser, ta andres perspektiv og samarbeide) Trinn 4
  • Lære å gjøre gode forberedelser før kjøring
  • Videreutvikle sin kjørekompetanse på beltemotorsykkel
  • Lære å utføre aktuelle nødtiltak, kameratredning og førstehjelp
  • Rflektere over sine erfaringer og opplevelser
 • Planlegging og forberedelse før kjøring

Fant ingen aktiviteter.

Generell informasjon:

 • Kurset er obligatorisk. Du får ikke godkjent kurset dersom du er borte fra deler av det. Etter gjennomført obligatorisk kurs, melder Røros Ressurs inn ditt navn til Statens vegvesen.
 • Du søker Trafikktilsynet på eget søknadsskjema/nett for å avlegge teorieksamen etter obligatorisk opplæring klasse S. Søknaden inneholder blant annet krav til vandel, syn og helse. Søknadsskjema finnes på www.vegvesen.no Vi anbefaler at du søker i god tid før du planlegger å avlegge eksamen fordi behandlingstida kan variere.
 • Teoretisk eksamen gjennomføres hos Trafikktilsynet. For å få avlegge denne må du være fylt 16 år. Ved ikke-bestått teorieksamen kan ny prøve avlegges tidligst etter to uker.
 • Når teorieksamen er bestått, får du utstedt førerkort klasse S.

 •  Ved oppmøte må du ha med:
  • Legitimasjon med bilde.
  • Bevis på gjennomført trafikalt grunnkurs eller førerkort for annen klasse.
  • Godkjent og tilpasset styrthjelm (eventuelt godkjent CE-merket alpinhjelm).
  • Varme klær, sko, hansker og eventuelt lue/finlandshette.

 • Overnatting: Vi kan tilby overnatting på Løvåsen leir for kr 1 300.-. Overnattende tar med tørrmat/drikke. 
 • Bespisning:  Vi serverer et varmt måltid til alle deltakerne på lørdagen samt kaffi/the.
 • Leie snøskuter: Vi kan formidle leie av skuter for kr 2 600.- + mva for hele kurset.  Inkluderer drivstoff og forsikring.
 • Bruke egen snøskuter: Du kan benytte egen skuter under den obligatoriske opplæringen. Denne må være registrert og ha gyldig forsikring. Vognkort skal medbringes! Det er ingen begrensninger på kilowatt for snøskuter ved obligatorisk opplæring. Skuteren skal være registrert for to og ha krok for slede.  Slede medbringes - to deltakere kan dele på en slede. 
 • Kurspris: Hele kurset: 8 000.- som inkluderer grunnkurset + obligatorisk del

 

Kursvilkår – kurs i klasse S

Avlysing av kurs

Røros Ressurs forbeholder seg retten til å avlyse planlagte kurs:

 • Når det er for få påmeldte deltakere
 • Dersom snøforholda er slik at de gjør gjennomføringen vanskelig.
 • Uforutsette ting inntreffer som f.eks at Forsvaret skal bruke området utenom fastlagte planer.
 • Dersom kurs blir avlyst vil Røros Ressurs finne plass til deg på et senere kurs.

Avbestille kurs

 • Når kursdeltakeren selv trekker sin påmelding gjelder følgende:
  •  Avbestilling mer enn 10 dager før kursstart er kostnadsfritt.
  • Avbestilling 10 -5 dager før kursstart. Røros Ressurs fakturerer deltaker 25 % av kursprisen.
  • Avbestilling mindre enn fem dager før kursstart eller ved manglende frammøte: Røros Ressurs fakturerer hele kursprisen.

Annet

 • Ved akutt sykdom, ulykke, skade, akutt alvorlig forverring av kronisk lidelse eller død som rammer de nærmeste, vil ingen sum bli fakturert. Kursdeltaker må da så snart som mulig varsle arrangøren om at vedkommende ikke kan delta på kurset.

Betaling

 • Faktura sendes ut etter at kurset er gjennomført.

NB! Du kan ikke delta på kurset dersom du har sperrefrist for øvelseskjøring eller venter på rettssak før dom for straffbare forhold.