Velkommen som elev ved Skjetlein videregående skole!

Alle elever ønskes herved hjertelig velkommen til Skjetlein videregående skole! Vi på Skjetlein vil legge forholdene til rette for at elevene skal få en positiv personlig og faglig utvikling den tiden de er elev ved skolen. Det er mye nytt å forholde seg til foran et nytt skoleår, spesielt for elever som starter på vg1. Under "Informasjon før skolestart" finner du mye viktig informasjon som du må lese gjennom, elever under 18 år må lese dette sammen med en foresatt. Et informasjonshefte blir også lagt ut på skolens hjemmeside, under "For elever".

Når du har lest nødvendig informasjon skal du krysse av i skjemaet at du har lest og forstått innholdet. Deretter fyller du ut all informsjon på påmeldingssida, dette gjelder alle elever. Kontaktinformasjon til minst en av elevens foresatte må være registret før eleven kan delta i praktiske øvinger. Om det er spesielle forhold skolen bør vite om, tas kontakt med leder av elevtjenesten Ingvild Moen. Spesielle forhold kan være allergier, om eleven går på medisiner som ikke er forenlig med bruk av spesielle maskiner eller at eleven bruker medisin med rød trekant slik at han/hun ikke kan føre motorkjøretøy.

 

Ansvarlg informsjonsinnhenter: Edward Hagen, 901 83 221
Personvernombud i Trøndelag: Lars Jølle, 74 17 59 69
Opplysningene om navn, telefonnummer og adresse/e-postadresse hentes inn for et best mulig skole/hjem samarbeid og som en sikkerhet om det skulle oppstå uønskede hendelser undervegs i skolehverdagen slik at vi raskt kan komme i kontakt med de nærmeste. Opplysningene blir kun brukt, lagret og håndtert internt ved Skjetlein vgs. i Trøndelag fylkeskommune sitt datanettverk og blir slettet 5 måneder etter at eleven avslutter ved skolen. Opplysningene kan redigeres ev. slettes på forespørsel.

Registrering

Informasjon

Tid
Fra torsdag 16. august 2018 kl. 09.00
Til fredag 21. juni 2019 kl. 12.00

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Skolestartinformsajon

NB! På grunn av overgangen fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune til Trøndelag fylkeskommune, vil skolenes hjemmeside ikke være oppdatert før i starten av august - www.skjetlein.vgs.no
 

1. INFORMASJON OM SKOLESTARTEN FØRSTE SKOLEDAG 

Trinn Tidspunkt  Sted 
Vg1 kl 09:00 Skolens flerbrukshall 
Vg2 kl 11:00
Vg3 kl 12:00

Første skoledag avsluttes kl. 14.55. Skolebussen drar kl. 15.00.

 

Elever som skal leie hybel på skolens internat
Oppmøte onsdag 15. august fra kl. 18.00 til kl. 20.00 for å flytte inn på tildelt hybel. Dere vil da bli tatt imot av husmor, miljøarbeidere og vaktmester i skolens kantine.
NB! Bruk hovedinngangen (markert med gul innramming). For å få bekreftet plass på hybel er det viktig at du krysser av for hybel i påmeldingsskjemaet. Vi må holde igjen noen plasser til 2. inntaket som kommer 8. august.

 

2. UNDERVISNINGSMATERIELL/ARBEIDSKLÆR (SE UNDER "INFORMASJON OM ARBEIDSTØY") 
Elever har ansvar for å skaffe seg arbeidsklær og skrivemateriell. Se utstyrslister på skolens hjemmeside. Eleven har ansvar for å skaffe seg personlig verneutstyr,
mens skolen har ansvar for at elevene har tilgang på kostbart verneutstyr/spesielt verneutstyr som brukes av flere. Dersom elever er usikre på hvilket arbeidstøy og verneutstyr som er nødvendig,
bør elevene vente med å gjøre innkjøp av arbeidsklær og spesielt utstyr til de har møtt faglærer som kan gi gode råd om hva som fungerer best.

NB! Elevene skal ikke kjøpe lærebøker, da skolen låner ut alle lærebøkene. Elevene skal heller ikke kjøpe kalkulator, da PC blir brukt til regneoperasjoner som krever slikt utstyr.

3. DIGITALE BEVIS/LÆREBOKKONTRAKT (REDIGERT 06.08) 

Fra høsten 2018 innfører Trøndelag fylekskommune digitale bevis for sine elever, lærlinger og lærekandidater. Beviset vil være det primære beviset utlevert av fylekskommunen og kan eksemplevis brukes som identitetskort ved eksamen, godkjent for reise med AtB eller hos andre aktører som tilbyr studierabatt. I samme løsning vil elevene signere på lærebokkontrakt, ordensreglement og IKT-reglement. Når elevene har signert vil de få utlevert lærebøker på skolen og de vil få adgang til å låne bøker i skolebiblotekene.

4. LÅNEKASSEN

Elever som har takket ja til skoleplass må selv søke om støtte av Statens lånekasse. Elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, annen støtte er behovsprøvd. Se mer om dette på nettside til Lånekassen www.lanekassen.no . Utsyrsstipendiet skal dekke kostnadene til nødvendig individuelt utstyr som eleven trenger i opplæringen, f.eks arbeidstøy og skrivesaker.

Digital postkasse
Nå kan elevene motta svarbrevet fra Lånekassen elektronisk og signere digitalt. Er eleven under 18 år, må en av foreldrene opprette digital postkasse før eleven søker om stipend. Når eleven får svarbrevet fra Lånekassen, får en av foreldrene en kopi av svarbrevet i sin postkasse og kan signere med en gang.

 

5. PRIVAT PC 

Alle elever i Trøndelag fylkeskommune skal bruke privat PC på skolen. Skolen har ikke PCer til utlån utover dagsutlån.

Elevene vil få opplæring i hvordan de skal koble seg til fylkeskommunens trådløsnett i løpet av de første skoledagene. De vil være brukere på fylkeskommunens trådløsnett, og må sette seg inn i og akseptere fylkeskommunens IKT- reglement.
Les mer om Elev-PC ordningen her: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/elev/elevpc/

 

6. SKOLESKYSS 

Fra skoleåret 2018-2019 skal du søke digitalt om skoleskyss på egen søknadsportal.
Nettadresse: https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/digital-soknadsportal/

Her finner du all informasjon om du hvordan du skal søke.

Det er i år ingen aldersgrense for å søke om skyss. Regler for skyss kan du finne på denne nettadressen: https://www.trondelagfylke.no/contentassets/0f9b39b793eb49b194d60795e2ad7d6e/brukerveiledning_soknadsportal.pdf

Alle elever som har rett på skoleskyss, må hvert år søke på nytt digitalt. Søknad om avstandsskyss (minst 6 km en veg mellom bosted og skole)

Fra første skoledag går skolebuss nr. 9919 for Trondheims elever fra Sentralbanestasjonen. Fra Støren går buss nr. 5004 til Skjetlein vgs. Bussen er på skolen til kl 08:00. Ellers kan elever benytte seg av buss nr 71 fra Heimdal til Skjetlein. Skolebuss ved skoledagens slutt kl. 14.55 går 5 minutter etter skoleslutt.

Følg med på vår hjemmeside http://www.skjetlein.vgs.no der legges det ut bussruter for skoleåret 18/19 i løpet av juli.

 

7. SKOLENS INTERNAT

Skolen har elevinternat med 27 enkeltrom, hybelprisen er 4 300,- kroner pr.måned (inkl. strøm, internett og middag de 4 første skoledagene i uka.

Det er tilsatt miljøarbeider/hvilende nattvakt for å veilede elevene, bidra til aktiviteter, ha brannvakt og påse at internatreglementet blir overholdt. Miljøarbeider er til stede i tidsrommet 1900 (22:00 på søndag) til 06:30. Kantina er åpen for kjøp av frokost, formiddagsmat og drikke hver skoledag. Det er kjøleskap på hvert rom og te-kjøkken i 1. etasje og TV stue i 2. etasje. Elevene må selv ha med sengetøy, spisebestikk, vaskemiddel m.m. 

Internatplassen er knyttet til skoletilbudet og kan ikke opprettholdes hvis eleven ikke har elevstatus. Internatreglementet inngår som en del av skolereglementet. Internatet er forbeholdt elever som ikke kan komme seg til skolen med ordinær skoleskyss.

De som ønsker å bo på internatet, krysser av under "Registrering" så snart som mulig. Bekreftelse på tildeling av hybel skjer fortløpende etter ca. 09.08.17. Ved tildeling av hybel: returneres utfylt og signert leiekontrakt til skolen snarest, før innflytting. Leiekontrakten vil bli utsendt sammen med brev om tildelt hybel.  Nøkkel leveres ut ved frammøte.

 

8. VALG AV TEMA I YRKESFAGLIG FORDYPNING - GJELDER NATURBRUK

Dette gjelder elever på utdannings-program for Naturbruk, vg1 og vg 2.

På utdanningsprogram for naturbruk kan elevene oppnå enten yrkeskompetanse eller studiekompetanse. I faget Yrkesfaglig fordypning, 6t/uke på vg 1 og 9t/uke på vg 2 skal elevene angi tema ut i fra sine interesser, hvilken kompetanse de ønsker etter fullført videregående opplæring og hva de ønsker å gjøre etter videregående oppling. Dette registreres under "Registrering" 

 Interesseområder for elever på vg1 Naturbruk

-Landbruk
-Skogbruk
-Hestefag
-Sports- og familiedyr
-Naturbruk med Realfag  

Skolens fordypningsområder innen Yrkesfaglig fordypning vg2:

- Landbruk teknikk
- Hund/smådyr
- Realfag 

Elevene vil få nærmere informasjon om innholdet i disse fordypningsområdene etter skolestarten for at det skal bli lettere å velge.
NB! Når det gjelder fordypning i realfag, er det viktig at elever som ønsker studiekompetanse, krysser av i vedlagte tabell da dette er viktig for skolens planlegging.

 

Mer informasjon om yrkeskompetanse og studiekompetanse

1) Yrkeskompetanse
Skolen har flere tilbud som fører fram til yrkeskompetanse, to av tilbudene på naturbruk kan gi fagbrev:

  • Vg2 Heste- og hovslagerfaget
  • Vg2 Anleggsgartner- og idrettsanleggsfaget
  • Et tredje tilbud gir etter tre år i skole på naturbruk tittelen agronom. 

2) Studiekompetanse
Skolen har to tilbud som gir studiekompetanse:

  • Generell studiekompetanse får du ved å gå vg3 studieforberedende naturbruk etter vg1 og vg2.
  • Generell studiekompetanse m/fordypning i realfag får du ved å velge Realfagspakken allerede fra vg1. Realfagspakken passer for de som er flinke i realfag (fra karakteren 4 og oppover fra ungdomsskolen). Mange av de som går fordypning i realfag på Skjetlein, søker seg inn på veterinærstudiet eller tilsvarende universitetsstudier ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Andre søker seg til sivilingeniørstudier ved universiteter eller til forskjellige høyskolestudier. NB! Disse elevene må starte med flere timer realfag allerede på vg 1. I løpet av tre år på Skjetlein får de med seg de realfagene som kreves på ulike studier nevnt foran. De vil si at de som velger realfag under "Registrering" får 5 timer matematikk og 5 timer naturfag på vg1.

 

9. VALG AV FAG FOR ELEVER SOM ER TATT INN På PåBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE (30 t/uke)

Elevene kan velge mellom Sosialkunnskap, Biologi 1 og Biologi 2, du kan angi ditt ønske under "Registrering".
Endelig fagvalg vil bli gjennomført skriftlig første skoledag, etter at faglærere har informert om fagenes innhold. NB! Elever kan ta Biologi 2 uten først å ha tatt biologi 1.

 

 10. DIVERSE

Undervisningsdagen avvikles innenfor følgende tidsrammer:

 

 

Man

Tir

Ons

Tor

Fre

Start

08:15

08:15

08:15

08:15

08:15

Slutt

15:45

15:45

14:05

14:55

14:55

 

 

Velkommen til et positivt skoleår ved Skjetlein videregående skole! 

ønsker du å vite mer om skolen, gå inn på www.skjetlein.vgs.no Sidene vil oppdateres fra ca. 30. juli.

 

Med hilsen

Helèn Pedersen

Rektor

Inntaksansvarlig

Har du spørsmål om inntaket kan du kontakte skolens ekspedisjon 74 17 60 60 eller sende epost til skolen: postmottak.skjetleinvgs@trondelagfylke.no
Skolens besøksadresse: Skjetlein videregående skole, Skjetleinvegen 114, 7083 LEINSTRAND
Du finner også informasjon på skolens hjemmeside (NB! Denne vil være under ombygging i sommer) www.skjetlein.vgs.no
Om du ikke har søkt skoleplass hos oss, men ønsker et år ved Skjetlein må du kontakte inntakskontoret 74 17 40 00
Du kan også legge inn spørsmål under og vi vil kontakt deg.
{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}

Vedlegg

Vedlegg1:

UTSTYRSLISTE FOR ELEVER PÅ NATURBRUK:

Arbeidstøy Vg1:

Gjelder alle elever på Vg1 naturbruk:

Egnet arbeidstøy til praktiske øvinger ved skolen. Øvinger foregår på skolens gårdsbruk (i fjøs, -stall, -verksted, -gartneri og ute), samt ekskursjoner ute i naturen.
Elevene må ha kjeledress/ (bukse/jakke), vernesko, regntøy og arbeidshansker. På vinter anbefales varmekjeldress, gode varme sko, lue og votter.På grunn av smittefare i husdyravdelinger kreves at elevene har eget arbeidstøy (kjeledress), arbeidshansker og støvler med vernetå til bruk i fjøset.Egnet turutstyr vil våre aktuelt i naturbasert aktivitet. Lærer vil orientere om dette.

Øvrige faglærere vil gi nærmere orientering om utstyr i løpet av de første skoledagene.

I tillegg for elever som velger hest i Yrkesfaglig fordypning og Dyr med realfag: Ridehjelm, ridesko med vernetå og hansker. Det anbefales også sikkerhetsvest, men er ikke påkrevet. Skolen har hjelm og vester til utlån.

I tillegg for elever som velger landbruk/skogbruk i Yrkesfaglig fordypning: Lærer vil orientere om hvilket utstyr som er påkrevet (skogsutstyr event. annet). Dvs. vent med innkjøp til faglærer har orientert. Skolen har verneutstyr til utlån.

Arbeidstøy vg2 Landbruk og gartnernæring og vg 3 Landbruk:
Alle elever må ha felles utstyr, som på Vg1.
Elever må i tillegg ha skogsutstyr. Skolen har verneutstyr til utlån.

Arbeidstøy vg2 Hest- og hovslager:
Arbeidstøy til praktiske øvinger ute (se felles utstyr Vg1). Ridehjelm, ridesko med vernetå og hansker. Det anbefales også sikkerhetsvest, men er ikke påkrevet. Skolen har hjelm og vester til utlån.

Vg2 Landbruk og gartnernæring, Yrkesfaglig fordypning i hund:
Alle elever må ha egnet arbeidstøy og utstyr, som på Vg1.

Vg2 Anleggsgartner- og idrettsanleggfaget:
Faglærer vil orientere om egnet arbeidstøy i løpet av de første skoledagene:

PS! Elever må snarest mulig etter skolestart ha skaffet seg nødvendig klær og utstyr til de praktiske øvingene. Elever kan bruke utstyrsstipendiet til å dekke utgifter til nødvendig arbeidsty og utstyr!  

VELKOMMEN TIL ET NYTT SKOLEÅR!

Med vennlig hilsen

 

Vigdis Jonsen

Teamkoordinator Naturbruk

 

Vedlegg 2:

UTSTYRSLISTE VG1 BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK OG VG2 BYGGTEKNIKK

- Vernesko med spikertramp

- Arbeidsbukse med lommer for utstyr og for kneputer (Synlighetsklær*)

- Kneputer

- Belte med hammerholder

- Arbeidsjakke (Synlighetsklær*)

- Eventuelt varmekjeldress for bruk på kalde dager

- Eventuelt regnjakke og regnbukse

- Hjelm med hørselsvern og øyevern (briller). (ikke blå eller grønn hjelm).

- Arbeidshansker og monteringshansker

- Støvmasker (5 stk)

*Synlighetsklær er klær med vernefarger og refleks og brukes på grunn av sikkerhet.

 

Verktøyliste:

- Tømrerhammer (med hammerholder)

- Tommestokk eller målebånd (2 stk)

- Tømrerblyant (5 stk)

- Bitssett med diverse størrelser i Torx, Phillips og Pozidrive. 

Brukt utstyr som eleven har hjemme er helt i orden å bruke på skolen også (utstyr og verktøy må ikke være nytt, men må være i forsvarlig stand).

Verktøy og utstyr må være på plass før elevene kan starte med praktisk arbeid. Det anbefales at elevene skaffer utstyret før skolestart, men i løpet av den første skoleuke tar vi med elevene ut til bedrift for at de kan supplere/kjøpe utstyr til praktisk arbeid.

Utstyr for fellesfag og i faget Tegning og bransjelære avtales med den enkelte lærer etter skolestart. 

Husk å søke Lånekassen om utstyrsstipend så fort du har kommet inn på skolen. Hvis ikke utstyrsstipend er ankommet før skolestart, så håper jeg foresatte kan legge ut for utstyr som eleven trenger.

VELKOMMEN TIL ET NYTT SKOLEÅR!

 

Med vennlig hilsen

 

Knut Hølås

Teamkoordinator Byggfag